Informații utile

Înregistrarea decesului

Actul de deces se întocmește la Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor sau, după caz, la primăria unității administrativ teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul.

Înregistrarea decesului poate fi solicitată de către membrii familiei decedatului. În lipsa acestora, decesul poate fi declarat și de către medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul sau orice altă persoană care are cunoștință despre deces.

Decesul trebuie înregistrat în termen de trei zile de la data încetării din viață a persoanei dacă s-a produs din cauze naturale sau 48 de ore în cazul în care decesul se datorează unei sinucideri, accident sau alte cauze violente. Dacă se depășește termenul de depunere al actelor trebuie completată o cerere care să specifice motivele întârzierii însoțită de o dovadă de la Procuratura.

Acte necesare

  • Certificatul medical constatator al decesului, întocmit corect, cu număr de înregistrare, dată corectă, semnătura și parafa medicului care a făcut constatarea,  în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări. Eliberarea certificatului se face de către unitatea sanitară în care a survenit decesul sau de către medicul de familie când decesul s-a produs acasă.
  • Actul de identitate al decedatului, în original. Acesta se reține la depunerea actelor.
  • Acte de stare civilă ale decedatului, certificat de naștere, certificat de căsătorie, sentință de divorț, după caz, în original și copie. În cazul în care nu se pot prezenta actul de identitate sau/și actele de stare civilă se va completa și o declarație adițională cu motivul lipsei acestor acte.
  • Dovadă eliberată de Procuratură, doar în cazul în care decesul nu a survenit din cauze naturale.

Persoana care declară decesul trebuie să aibă asupra ei actul de identitate.

După depunerea actelor și înregistrarea decesului de către ofițerul de stare civilă se eliberează o adeverință de înhumare care se reține de către administrația cimitirului unde va avea loc înhumarea.

Eliberarea certificatului de deces se face în aceeași în care a fost declarat decesul.

Pentru mai multe informații consultați pagina Primăriei Municipiului Baia Mare

Ajutorul de deces

Ajutorul de deces se acordă asiguratului, pensionarului sau unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la momentul decesului, de către Casa Națională de Pensii Publice.

În cazul decesului asiguratului sau pensionarului, ajutorul se achită unei singure persoane care poate fi, după caz soțul supraviețuitor, copilul, părintele, curatorul, tutorelui sau oricărei persoane care poate dovedii cu acte că a suportat cheltuielile de deces.

În cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar ajutorul se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

În cazul decesului unui copil inapt pentru munca, indiferent de vârstă, ajutorul se acordă prin prezentarea certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, care atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă.

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual de către Legea bugetului asigurărilor sociale și se achită în termen de 24 de ore de la solicitare.

Acte necesare

  • Cerere-tip prin care se solicită eliberarea ajutorul de deces.
  • Certificatul de deces, în original și copie.
  • Actul de identitate, al solicitantului.
  • Acte de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie al solicitantului cu persoana decedată sau, după caz, actele care să dovedească calitatea de tutore sau curator.
  • Certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap,  sau actul medical care atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe decedat, dacă este cazul.